Algemene voorwaarden WisePrice

Artikel 1 Definities

 1. WisePrice (hierna: WisePrice) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen en verkopen van SaaS producten, in meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van WisePrice zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen WisePrice en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door WisePrice en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ontwikkelen van SaaS producten en andere SaaS-producten, alsmede alle andere door WisePrice ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waarbij werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn inbegrepen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.wiseprice.net.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en WisePrice gesloten Overeenkomsten waarbij WisePrice Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met WisePrice overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. WisePrice is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. WisePrice zal dergelijke wijzigingen uiterlijk twee (2) maanden voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant. Indien Klant binnen de gestelde termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. WisePrice is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalden (licentie)kosten door Klant indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 De totstandkoming van Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen WisePrice en Klant komt tot stand op het moment dat Klant Diensten aanschaft per e-mail of telefoon en deze worden aanvaard door WisePrice.
 2. Indien de SaaS-producten reeds een implementatie behoeft komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant de offerte aanvaardt. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van WisePrice dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij WisePrice deze schriftelijk bevestigt. In gevallen zoals in deze bepaling omschreven is het mogelijk dat andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. WisePrice zal Klant hier tijdig over informeren.
 3. De Overeenkomst wordt in beginsel voor onbepaalde duur aangegaan met een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien WisePrice een bevestiging naar Klant stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. WisePrice kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van Overeenkomst

 1. WisePrice zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft WisePrice het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n).
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WisePrice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan WisePrice worden verstrekt. Hieronder valt met name informatie met betrekking tot het bedrijf, de sales informatie en concurrentie data. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig/niet volledig/gebrekkig aan WisePrice zijn verstrekt, heeft WisePrice het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 4. Het systeem kan op meerdere manieren ingesteld worden door Klant. Deze opties leiden tot verschillende prijsverschillen. WisePrice zal Klant hiervan op de hoogte stellen voordat de Klant gebruik maakt van de SaaS-producten.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant WisePrice hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. WisePrice dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen WisePrice en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van WisePrice op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen WisePrice en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Gebruiksrecht en voorwaarden

 1. WisePrice verleent Klant voor de duur van Overeenkomst en onder voorwaarden van Overeenkomst een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet (aan derden) overdraagbaar recht (licentie) tot het gebruik van de SaaS producten van WisePrice. Met Klant wordt tevens een licentieovereenkomst aangegaan.
 2. Klant verplicht zich met deze Overeenkomst het gebruiksrecht en/of de SaaS-producten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor dit gebruiksrecht en/of de SaaS-producten door WisePrice zijn ontwikkeld en door documentatie is aangegeven.
 3. WisePrice ontvangt graag wijzigingsverzoeken van Klant, echter is niet verplicht dergelijke wijzigingsverzoeken door te voeren.
 4. WisePrice is bevoegd onderzoek in te stellen naar het gebruik van de SaaS-producten door Klant. Hier dient Klant medewerking en toegang tot alle SaaS-producten, documentatie en andere materialen te verlenen.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. WisePrice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat WisePrice goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is WisePrice bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WisePrice gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. WisePrice heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan WisePrice mede te delen.
 3. De vergoeding van het systeem wordt berekend aan de hand van het aantal producten die doorberekend dient te worden per maand. Betaling geschiedt vooraf door middel van maandelijkse facturatie. De tarieven en berekening van de kosten zijn te vinden op de Website.
 4. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten die WisePrice als gevolg van het niet nakomen door Klant van zijn verplichtingen komen voor rekening van Klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig artikel 4 lid 3 van deze Algemene voorwaarden is Klant verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst. WisePrice is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. WisePrice is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 4 lid 5 van deze Algemene voorwaarden. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
 3. WisePrice is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van WisePrice verleent Klant de bevoegdheid aan WisePrice om, als een door WisePrice ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. WisePrice is niet aansprakelijk voor de veranderingen aangebracht tot de SaaS-producten of enig andere informatie/gegevens als gevolg van de acties van derden.
 5. WisePrice is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 6. WisePrice is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. Indien WisePrice aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van WisePrice, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van WisePrice.
 8. De aansprakelijkheid van WisePrice is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien WisePrice niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de in Overeenkomst tussen WisePrice en Klant overeengekomen vergoeding.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WisePrice.
 10. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van WisePrice, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van Overeenkomst niet meer mogelijk is. Hier valt onder andere maar niet uitsluitend niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van WisePrice zelf of een derde onder.
 2. In geval van overmacht wordt nakoming van Overeenkomst opgeschort voor zolang de overmacht aanhoudt.
 3. Indien de overmacht drie maanden of langer aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal WisePrice overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die WisePrice heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.

Artikel 11 Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt WisePrice geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot Diensten.
 2. WisePrice garandeert dat de Diensten voldoen aan de specificaties, zoals deze zijn vermeld in de bijbehorende documentatie. Daarnaast maakt de Service Level Agreement (SLA) standaard deel uit van Overeenkomst.
 3. Indien een inbreuk op deze garantie plaatsvindt, dient Klant een dergelijke garantieclaim binnen twee (2) weken na ontdekking van het defect schriftelijke aan WisePrice kenbaar te maken. WisePrice dient vervolgens een redelijke termijn te worden geboden om het defect te herstellen.
 4. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Gegevens waarvan men weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn dienen geheim te blijven. De partij die deze gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Vertrouwelijke gegevens zijn onder andere gegevens die door partijen als zodanig worden aangeduid. WisePrice kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.
 2. Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 3. Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, broncodes en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle gelijksoortige rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot (SaaS-producten) producten en documentatie van WisePrice, zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van WisePrice. Geen van de in een offerte, bestelling en/of overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene voorwaarden, opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Klant, noch is een dergelijke overdracht beoogd of kan als zodanig worden opgevat.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Diensten dat buiten het gebruiksrecht van artikel 13 lid 1 van deze Algemene voorwaarden valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Bij handelingen die niet verenigbaar zijn met het verleende gebruiksrecht verbeurt Opdrachtgever per overtreding, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Klant een onmiddellijke opeisbare boete van € 2000,-, onverminderd het recht van WisePrice om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 4. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan WisePrice. Klant zal WisePrice vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Identiteit van WisePrice

 1. WisePrice is bij de KvK geregistreerd onder nummer 37120826 en draagt btw-identificatienummer NL002177796B20.
 2. WisePrice is statutair gevestigd aan de Molen van Banning 11 (1813 TB) te Alkmaar.
 3. WisePrice is per e-mail te bereiken via info@wiseprice.net telefonisch via 072-2019019.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen WisePrice en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen WisePrice en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Bij klachten mag Klant een mail te sturen naar info@wiseprice.net of telefonisch te melden via 072-2019019.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website.